การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน  /  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

sustainability sustainability sustainability sustainability


บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการจัดการด้านการควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท ที่จะต้องใส่ใจพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

มาตรฐานการรับรองระบบสิ่งแวดล้อม
• บริษัทฯได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
• บริษัทฯได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
• บริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์เลนส์สายตา พลาสติก และได้ขึ้นทะเบียนรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเลนส์พลาสติก Excelite 1.50 กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

นโยบายสิ่งเเวดล้อม

• กรุณากดเพื่อดูเอกสารนโยบายสิ่งเเวดล้องของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)