นโยบายความยั่งยืน
ความยั่งยืน  /  นโยบายความยั่งยืน
นโยบายความยั่งยืน

sustainability sustainability sustainability sustainability


บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ หรือ แนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้ บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินจากผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรได้รับ รวมทั้งได้นำประเด็นความต้องการมา เป็นส่วนหนึ่งใน การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ และจัดการกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนรอบโรงงาน และภาครัฐ

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน
บริษัทได้จัดทำกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยยึดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติตามหลัก Global Reporting Initiative GRI  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน