TOG
องค์กรและธุรกิจ  /  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ  / 

2494


เริ่มต้นธุรกิจจากการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแว่นตา

2505


ก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (“TOC”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเลนส์กระจกเป็นรายแรกในประเทศไทย และส่งออกเลนส์กระจกไปยังเอเชีย และยุโรป

2516


TOC จัดตั้งสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนเลนส์พิเศษ

2524


TOC เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตและนำร่องการผลิตเลนส์พลาสติกธรรมดา

2534


ก่อตั้งบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำกัด (“TPL”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจเลนส์สายตาพลาสติกธรรมดา

2537


TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ

2540


TOC เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ

2541


TPL พัฒนาการผลิตเลนส์เปลี่ยนสี

2545


TPL พัฒนาการผลิตเลนส์บางพิเศษค่าดัชนีหักเหแสง 1.60 และเลนส์กันกระแทกสูง

2546


TPL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 265 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ TOC

2547


TPL เปลี่ยนชื่อบริษัทและแปลงสภาพเป็นบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่ม และเพื่อ รองรับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป

2549


TOG นำหุ้นออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และนำหุ้นทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2550


TOG พัฒนาการผลิตเลนส์บางพิเศษค่าดัชนีหักเหแสง 1.67

2551


TOG เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นจำนวน 68.75 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้กับกลุ่ม Specsavers และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงาน และผู้บริหาร

2553


TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน จัดตั้งบริษัท MVision Optical Pte Ltd ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท MVision Optical Industry Sdn Bhd ในประเทศมาเลเซียเพื่อดำเนินธุรกิจเลนส์เฉพาะบุคคลและจัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จ โดย TOG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33%
TOG ขยายกิจการโดยการเพิ่มสายการผลิตเลนส์พลาสติกธรรมดา
TOC ขยายกิจการโดยการลงทุนในสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลแบบดิจิตัล (Digital Surfacing Prescription Lens)

2554


TOG พัฒนาการผลิตเลนส์กันกระแทกสูงบางพิเศษ (Tribrid)

2555

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

CSRI Recognition 2012 ประเภท Rising Star จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556

รางวัลแห่งความสำเร็จ

CSRI Recognition 2013 บริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม SET Awards 2013 : Best Corporate Social Responsitbility Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relation Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557


TOG และ TOC พัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้โปรแกรมการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Program) ทำให้เพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักร เพิ่มเติม

รางวัลแห่งความสำเร็จ

CSRI Recognition 2013 บริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม SET Awards 2013 : Best Corporate Social Responsitbility Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับการรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร

2558


TOG เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของบริษัท โพลีซัน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเลนส์ ย้อมสีและเลนส์โพลาไรซ์

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG-100 จากสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม SET Sustainability Awards 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับพระราชทานเกียรติคุณ ชั้นสามัญ (สนับสนุนการบริจาคโลหิตต่อเนื่อง 5 ปี ปริมาณโลหิตเกินกว่า 1000 ยูนิต) จากสภากาชาด พระราชทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก และแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ “The Children Sustainability Forum: Business for the Future” องค์การยูนิเซฟ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์

คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติคุณและยกย่องเป็น "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีแห่งประเทศไทย (มสวท.)2558

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต IOD

บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Certification


รักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ (Supplier) หรือผู้ผลิต (Manufacture) จาก BUREAU VERITAS

ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485 : 2012) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงคุณภาพ ความปลอดภัย จาก BUREAU VERITAS

รักษาและพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (Environmental management System) จาก BUREAU VERITAS

ได้รับประกาศนียบัตรในฐานะที่องค์กรได้ขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยได้ขึ้นทะเบียนรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเลนส์พลาสติก Excelite 1.50 กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม