TOG
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  รูปแบบเลนส์  /  TOG - เลนส์พื้นฐาน
TOG - เลนส์พื้นฐาน
TOG คือ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เลนส์ในกลุ่มเลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน (Basic Single Vision Lens) และเลนส์สองชั้น (Bifocal Lens)