TOG ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะนักเรียนสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
TOG ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะนักเรียนสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

TOG ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะนักเรียนสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะนักเรียนสุขภาพดีปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของ TOG ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อสร้างพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนด้านจิตอาสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี