การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ความยั่งยืน  /  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

sustainability sustainability sustainability sustainability


นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท) มีอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจึงแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนในทุกประเทศ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามกฎหมาย มีความเป็นธรรม และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการติดต่อ ทางธุรกิจทุกด้าน และทุกความสัมพันธ์ โดยครอบคลุมในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

นโยบายการปฏิบัติงานด้านภาษี​  >> ดาวน์โหลด