ฝึกงาน
ร่วมงานกับเรา  /  ฝึกงาน
ฝึกงาน

โครงการสหกิจศึกษา บริษัทเปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ และรับฟังความรู้เกี่ยวกับเลนส์แว่นตา เช่น คณะจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ, คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งสนับสนุนเรื่องการฝึกงาน และสหกิจศึกษา ในการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์จริง พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน อาทิ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือกลุ่มสาขาอื่นๆ