ทิศทางการบริหารบุคลากรอย่างยั่งยืน
ร่วมงานกับเรา  /  ทิศทางการบริหารบุคลากรอย่างยั่งยืน
ทิศทางการบริหารบุคลากรอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของบุคลากรภายในบริษัท โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง โดยยึดหลัก 6 ประการ อันได้แก่

1.หลักนิติธรรม              
2.หลักคุณธรรม             
3.หลักความโปร่งใส
4.หลักความมีส่วนร่วม   
5.หลักความรับผิดชอบ    
6.หลักความคุ้มค่า

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บนพื้นฐานความเป็นคนดี มีจริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทยึดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเครื่องมือสำคัญ คือการบริหารโดยมุ่งที่ผลลัพธ์ ต้องมี วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน มีกระบวนการที่จะวัดได้ ผลสัมฤทธิ์ที่ทำจะต้องมีมาตรฐาน

สูตร : ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์

มุ่งให้มีการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นแนวทางที่เน้นกระบวนการ ทำงานเป็นหัวใจของการผลิต และมีกระบวนการบริหารงานบุคคล เริ่มจาก การบริหารการสรรหา การคัดเลือก การบริหารเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน การพัฒนาทักษะ  และการบริหารค่าตอบแทน การปรับเงินเดือนประจำปี และการจ่ายโบนัส มีหลักการประเมินประสิทธิภาพ ของบุคคลเป็นฐานในการบริหารงานบุคคลากร ทั้งด้านผลสำเร็จของงาน (Results) ความสามารถ ในการปฏิบัติ (Competency) ผ่านตัวชี้วัด และมีการปรับปรุงการประเมินให้มีคุณภาพ โปร่งใส่อยู่เสมอ 

อีกทั้งบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานต่อฝ่ายบริหาร ในการรับรู้ข้อมูลเรื่องราว ความรู้สึก นึกคิดของพนักงานที่มีต่อบริษัท หรือฝ่ายบริหาร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นโยบายสิทธิมนุษยชน  >> ดาวน์โหลด

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   >> ดาวน์โหลด