การพัฒนาชุมชนและสังคม
ความยั่งยืน  /  การพัฒนาชุมชนและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคม

sustainability sustainability sustainability sustainability


นอกจากวิสัยทัศน์หลักของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรังสรรค์คุณค่า ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนโดยรอบและพร้อมทั้งสนับสนุนสังคม สร้างความเข็มแข็ง และอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา

กรอบการพัฒนาชุมชนและสังคม
• สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันพร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
• ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต และสนับสนุนรายได้เข้าสู่ชุมชน
• ส่งเสริมด้านการศึกษา

โครงการที่บริษัทดำเนินการเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ
• โครงการสานเสวนาชุมชม
• โครงการส่งเสริมสหกิจชุมชน
• โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านสายตา
• โครงการส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
• โครงการแสตมป์ความดี