TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (safety Officer)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (safety Officer)

อายุ: 23 - 35 ปี    

คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวน: 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. จัดทำระบบความปลอดภัยให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ

2. วางแผนงานด้สนความปลอดภัยและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายบริษัท

3. จัดทำและควบคุมระบบความปลอดภัยภายในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดำเนินการควบคุม และทำการตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณภายในแผนกให้อยู่ในความถูกต้องและเหมาะสม

5. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. ประสานงาน สื่อสาร และรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

7. จัดทำ และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ทำงาน: อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงาน 6 วัน (จันทร์ - เสาร์,เสาร์เว้นเสาร์)

ชื่อผู้ติดต่อ:  คุณยุวันดา (มุ่ย) 0969747766, 0610132568

Email: hr3toc2@thaiopticalgroup.com

สมัครตำแหน่งนี้

แนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha