ค่านิยมองค์กร
ร่วมงานกับเรา  /  ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร

Achievement   ความมุ่งมั่นทำงานให้เกิด “ความสำเร็จ”
Customer Service   มาตรฐานการบริการ ใช้ระบบ ใจเขาคือใจเรา
Team Work   การทำงานเป็นทีม
Initiative   คิดริเริ่ม กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ
Flexibility   การยอมรับ และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน