การดูแลพนักงาน
ร่วมงานกับเรา  /  การดูแลพนักงาน
การดูแลพนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต่อองค์กร  บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และนำแนวทาง “สร้างองค์กรให้เป็นสุข” (Happy Model) มาปรับเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติการทำงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

องค์กรแห่งความสุข
บริษัทยึดหลักการกำกับดูแลองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาล และปลูกฝังผ่านทัศนคติค่านิยมองค์กร ACTIF พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงกับผู้บริหาร อาทิ โครงการ MD Morning Talk และโครงการ Town Hall Meeting

การจัดการความสุข
บริษัทได้ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และมีนโยบาย การไม่เลือกปฏิบัติ  พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้บูรณาการโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง และการเติบโตของบริษัท พร้อมทั้งประเมินผลการทำงานอย่างเป็นธรรมด้วยตัวชี้วัด และปรับโครงสร้างค่าจ้างและผลตอบแทน ให้สอดคล้องกับทักษะ และความสามารถของพนักงาน อีกทั้งสามารถแข่งขันกับตลาดได้

พนักงานอยู่ดี – มีสุข
ทำอย่างไรให้พนักงาน อยู่ดี – มีสุข และสนุกในการทำงาน เป็นปรัชญาการบริหารงานบุคคล บริษัทฯได้ดำเนินปรับปรุงคุณภาพชีวิต และ สภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำหลัก Happy 8 มาใช้ในการดำเนินงานสร้างสุขให้แก่พนักงานในองค์กร